مانت فایل img در لینوکس

فایل img ایمیج کل دیسک است لذا با یک بوت لودر و پارتیشن تیبل شروع می شود. و باید آنرا با offset مانت نمود.

#fdisk -l file.img

مقدار Units را در مقدار Starts ضرب کرده و برابر offset در دستور مانت می گذاریم:

#mount -o loop,offset=[Units * Starts] file.img /mnt