استفاده از فونت فارسی در mysql بصورت پیش فرض

To set the default to UTF-8, you want to add the following to my.cnf

[client]
default-character-set=utf8

[mysql]
default-character-set=utf8


[mysqld]
collation-server = utf8_unicode_ci
init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server = utf8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *