ایجاد کاربر جدید در Mysql و دادن مجوز ها

mysql> create user ‘newuser’@’localhost’ identified by ‘password’;

mysql>grant all privileges on * . * to ‘newuser’@’localhost’;

mysql>flush privileges;

mysql>grant [type of permission] on [database name] . [table name] to ‘userName’@’localhost’;

mysql>revoke [type of permission] on [database name] . [table name] from ‘userName’@’localhost’;

mysql>drop user ‘userName’@’localhost’;

type of permissions: all privileges – creat – drop – delete – insert – select – update – grant option

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *