ایجاد شبکه بی سیم بدون روتر

>netsh wlan show drivers | find “Hosted”

در خروجی بایستی متن زیر دیده شود:

Hosted network supported: Yes

حال با دستوز زیر شبکه Ad Hoc را ایجاد میکنیم:

>netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=mine key=password

>netsh wlan start hostednetwork

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *